DSC_9945

TNI-NIT Robot competition 2018

ในระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค. 2561 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 14 คน จากทุกสาขาวิชา ได้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อแข่งขัน Lego Robot ณ National Institute of Technology, Nagaoka College (NIT) เมือง Nagaoka จังหวัด Niigata ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และอบรมในประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสองสถาบันการศึกษา 1 ก.ค. 2561 ...
Read More
DSC_9541

KOMA Taisen Thailand 2018

เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน KOMA TAISEN 2018 in Bangkok ขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งมีบริษัท CASTEM (Siam) Co., Ltd. เป็นตัวแทนจัดการแข่งขันในประเทศไทย ซึ่งผลการแข่งขันทีม Koma V.2 ภายใต้การดูแลของ อ.ศิริชัย พุธวัฒนะ ได้ลำดับที่ 2 ในกลุ่ม D (กลุ่มระดับอุดมศึกษา) ...
Read More
witwaahsa

โครงการวิศวะอาสาสร้างฝายรักษ์ป่า

เนื่องด้วยคณะกรรมการโครงการวิศวะอาสาสร้างฝายรักษ์ป่าได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4- 8 มีนาคม 2561 โดยมีคณะปฏิบัติงานนำโดย อ.โกวิท ทวยหาญ และ อ.ฐณัฐ พิณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนายวรยศ หอมสิน นักศึกษาประธานโครงการ รวมทั้งนักศึกษาจำนวน 62 คน เข้าพื้นที่และร่วมกันสร้าง"ฝายมีชีวิต" ณ ป่าต้นนาพรุตาอ้าย ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยร่วมกับประชาชนในชุมชนด้วยความร่วมมือร่วมใจ ประมวลภาพกิจกรรม ...
Read More
NNTC 2018

โครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT

รับสมัคร นศ ชั้นปีที่ 2-3 (รวมทั้งปี1 ที่กำลังจะขึ้นปี 2) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT ณ Niigata, Japan สมัครได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง C314 ...
Read More
IMG-5707

กิจกรรม KUT study tour 2018

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษาอาสาสมัคร 30 คนเป็น Buddy เพื่อต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมในโครงการ Kochi University of Technology (KUT) Study Tour in Thailand 2018 ซึ่งมีนักศึกษาญี่ปุ่น 20 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น 3 คน ...
Read More