P1010488

เนื่องด้วย วันที่ 17 และวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้จัดการแข่งขัน KOMA Taisen at TNI 2017-2018 ทั้งจัดการแข่งขันภายในและภายนอกตามลำดับ โดยได้รับการสนับสนุนและให้เกียรติเข้าร่วมจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ดังนี้
1.Mitutoyo Thailand Co.,Ltd.
2.Thai seng Traiding Co.,Ltd.
3.Castem Siam Co.,Ltd
4.GOKO SPRING Thailand Co.,Ltd.
5.NK mechatronics Co.,Ltd.

ทั้งนี้มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ 71 ทีม เป็นจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 127 คน

ประมวลภาพบรรยากาศ