NNTC 2018

รับสมัคร นศ ชั้นปีที่ 2-3 (รวมทั้งปี1 ที่กำลังจะขึ้นปี 2) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT ณ Niigata, Japan
สมัครได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง C314