นาย นักศึกษาหลักสูตร 5 ปี 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) และสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) ได้รับรางวัล Best Paper Award ในสาขา Energy Technology and Management จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering (9th TSME-ICoME) ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณ Thavorn Palm Beach Resort จ.ภูเก็ต ประเทศไทย

จากงานวิจัยเรื่อง “Influence of Land Size Diameter on Cell Performance and Transport Behaviors in a 50 cm2 PEFC MEA with a Cascade Hexagonal Honeycomb GFC” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและวิจัยร่วม คือ รศ.ดร.ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส

IMG_4806