ขอขอบคุณ บริษัท Pk Packing & Move Service เป็นอย่างสูงที่ช่วยบริการขนย้ายโต๊ะจิ๊ก กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์

S__44499057