TNI_worldclass

ขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้มาจัดกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในค่าย TNI WORLD CLASS ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561