karakuri2017

วันที่ 16-18 พ.ย. 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกลไกอัจฉริยะ (KARAKURI) 2017 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในบรมราชูปถัมภ์

รายชื่ออาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ดังนี้
1.อาจารย์ภาสกร พันธุ์โอภาส รองประธาน
2.อาจารย์จิรพงศ์ สุขาทิพย์ คณะทำงาน
3.อาจารย์วิศิษฐ สองเมือง คณะทำงานดำเนินรายการบนเวทีและภาคสนาม
4.อาจารย์ชูคิด งามวงศ์ คณะทำงานดำเนินรายการบนเวทีและภาคสนาม

และได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม โดยมีผศ.นเร็นศ ชัยธานี และอาจารย์ฐณัฐ พิณรัตน์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ทั้งสองทีมได้รับรางวัลชมเชย