witwaahsa

เนื่องด้วยคณะกรรมการโครงการวิศวะอาสาสร้างฝายรักษ์ป่าได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4- 8 มีนาคม 2561 โดยมีคณะปฏิบัติงานนำโดย
อ.โกวิท ทวยหาญ และ อ.ฐณัฐ พิณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนายวรยศ หอมสิน นักศึกษาประธานโครงการ รวมทั้งนักศึกษาจำนวน 62 คน เข้าพื้นที่และร่วมกันสร้าง”ฝายมีชีวิต” ณ ป่าต้นนาพรุตาอ้าย ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยร่วมกับประชาชนในชุมชนด้วยความร่วมมือร่วมใจ

ประมวลภาพกิจกรรม