ในงานปัจฉิมนิเทศ 31 มกราคม 2561 ได้สำเร็จลุลวงไปด้วยดี ทั้งได้ความรู้จากวิทยากร และได้รับพรจากคณาจารย์ทุกท่าน พร้อมรับประทานอาหารและฟังดนตรีตลอดงาน ขอบคุณในความร่วมมื่อจากทุกๆฝ่าย และภาพบรรยากาศดังนี้

finaltalk