TNI_worldclass

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 ทางคณาจารย์และนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรม TNI World Class 2017