Safety Engineering

สาเหตุและความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ อันตรายและการควบคุมอันตรายจากเครื่องจักรไฟฟ้า หม้อไอน้ำและภาชนะทนความดัน การขนถ่ายวัสดุ ความร้อน แสง เสียง การสั่นสะเทือน รังสี สารเคมี ชีวภาพ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ การประเมินความเสี่ยงและการบริหารงานด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์แหล่งกำเนิด คุณสมบัติ และอันตรายจากของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการควบคุมและป้องกันการเกิดของเสีย การกำจัดหรือการบำบัดของเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า