เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

ความรู้พื้นฐาน กลไกการทำงาน มาตรฐาน และการประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุม ภาพรวมโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีเว็บ เครื่องมือพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ต พื้นฐานของเทคโนโลยีสื่อผสม หลักการของระบบเปิด และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี เพื่อความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า