วัสดุศาสตร์และอุปกรณ์สำหรับวิศวกรดิจิทัล

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคุณสมบัติกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การตรวจสอบและวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรมการประยุกต์ใช้วัสดุในกลุ่มหลักซึ่งประกอบด้วยโลหะโพลิเมอร์เซรามิกส์และคอมโพสิตแผนภูมิสมดุลเฟสและการตีความหมายคุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัตถุ โครงสร้างของของแข็ง การเตรียมวัสดุ สมบัติทางความร้อนของวัสดุ สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ สมบัติทางแสงของวัสดุ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า อุปกรณ์ทางแสง สำหรับวิศวกรรมดิจิทัล

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า