MET 2560

เชิญชวนเข้าร่วม Special Talk ในหัวข้อ “ระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าไทย” โดยคุณสมเดช แสงสุรศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย งานมาตรฐานและทดสอบ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ ห้อง A601 อาคาร A วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30-13.00 น.