IMG_4162

นศ ชนะเลิศในการแข่งขัน ID Creator 2562

เนื่องด้วยตัวแทนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม ID Creator ประจำปี 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้นายอัครวินท์ โพธิ์ศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ด้วยผลงาน Save Safe อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือ เพื่อสั่งสตาร์ทและหยุดเครื่องยนต์ สามารถยืนยันตัวบุคคลได้โดยข้อมูลจะส่งไปยังแอพพลิเคชัน และแสดงการใช้งานในรูปแบบ user สามารถเพิ่มลายนิ้วมือทั้งในโทรศัพย์มือถือโดยผ่านทางแอพพลิเคชันและผ่านเครื่องเพิ่มลายนิ้วมือที่มีสายเชื่อมต่อข้อมูล รวมทั้งผลงานนักศึกษาอื่นๆที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้ น.ส.นภัสสร ศิริวิสูตร สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ปี3 ชื่อผลงาน ...
Read More

ประมวลภาพงาน TNIAC2019

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นตัวแทนในการจัดงานประชุมวิชาการ Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2019) ภายใต้หัวข้อ “Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business, and Culture” สรุปประมวลภาพ ดังต่อไปนี้ More Picture ...
Read More

ผลการดำเนินการจัดการความรู้ ปี 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านการผลิตบัณฑิตและการเผยแพร่ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาและปรับปรุงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมกับ PBL สำหรับวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ปีที่ 2 และด้านวิจัยภายใต้หัวข้อ วิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม รายละเอียดผลการดำเนินงาน แสดงดังรูป ...
Read More
messageImage_1557998319766

Monozukuri engineer program 2019

Call for applicants of the academic year of 2019 โครงการ Monozukuri engineer program เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่มีความสนใจศึกษางานออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การพัฒนากระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นรุ่นที่ 3 นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียนออนไลน์ https://sites.google.com/tni.ac.th/monozukuri/ ...
Read More
Plan

โครงการพัฒนาศักยาภาพ 2561

เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยาภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันอังคารที่ 21 พฤษาคม 2562 ณ อาคาร C ห้อง C-601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยคณาจารย์หมวดพื้นฐานวิศวกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ "เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน และการใช้ดำเนินแผนการเรียนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้อย่างปลอดภัย และมีควมสุขในการเรียนที่ TNI Engineering " ตามกำหนดการ ดังนี้ ...
Read More