เปิดรับสมัคร นศ ชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT ณ Niigata, Japan
สมัครได้ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2561 กรอกรายละเอียดเพื่อสมัคร แบบฟอร์ม

tninit2019