IMG-7536

ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 29 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ บริษัท Senior Aerospace (Thailand) นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง จังหวัด ชลบุรี

IMG-7536