คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านการผลิตบัณฑิตและการเผยแพร่ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาและปรับปรุงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมกับ PBL สำหรับวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ปีที่ 2 และด้านวิจัยภายใต้หัวข้อ วิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม

รายละเอียดผลการดำเนินงาน แสดงดังรูป