export-3603

หลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) ร่วมกับ ศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ (COE-ISI) สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น จัดการสัมมนาระดมแนวคิดเพื่อแสวงหาความต้องการจากภาคเอกชน

เรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์มมาตรฐานเพื่อการบริหารการผลิตและสนับสนุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. อาคาร A ห้อง A205

ทางคณะผู้จัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น เพื่อมาพัฒนาหลักสูตรทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ของสถาบันฯ ให้ตอบรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม รวมไปทั้งและการมีส่วนร่วมกับงานวิจัยของภาคอุตสาหกรรม และการบริการวิชาการต่างๆ ในอนาคต

 

 export-3493 export-3605 export-3603 export-3600 export-3572 export-3567 export-3562 export-3557 export-3539 export-3534 export-3520 export-3514 export-3510