Plan

เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยาภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันอังคารที่ 21 พฤษาคม 2562 ณ อาคาร C ห้อง C-601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยคณาจารย์หมวดพื้นฐานวิศวกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ “เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน และการใช้ดำเนินแผนการเรียนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้อย่างปลอดภัย และมีควมสุขในการเรียนที่ TNI Engineering ” ตามกำหนดการ ดังนี้

Plan