Industrial Engineering

ENG-IE-pic

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ด้านการออกแบบพัฒนา ด้านกระบวนการผลิต ด้านการบริหารจัดการระบบการผลิต ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้เป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหาระบบการผลิตตลอดจนการปรับปรุงผลิตภาพในอุตสาหกรรม เป็นผู้มีทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีความตระหนักถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นวิศวกรที่มีขีดความสามารถทัดเทียมและสามารถทำงานได้ในระดับสากล

โอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต