Computer Programming for Engineer

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิด EDP และการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การทำโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูง แนวคิดของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการควบคุมการทำงานแบบซ้ำ แบบเลือกทำและการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ พัฒนาการของโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหาที่เรียน

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า