Computer Programming Laboratory

ฝึกทักษะที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี การใช้เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ การคอมไพล์ การดีบัก และการทดสอบโปรแกรม การเขียนผังงานเพื่ออธิบายโครงสร้างของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างการเขียนโปรแกรมย่อย การสร้างไฟล์ และการใช้ตัวชี้ตำแหน่งไฟล์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า