Microprocessor System Laboratory

ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสำหรับประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้แก่ การใช้งานแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมบนสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาซี การเขียนโปรแกรมจัดการอินเตอร์รัพต์ การจำลองการทำงานของโปรแกรม การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์รอบข้าง

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า