Introduction to Computer Programming

ศึกษาถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ ภาพรวมของแนวคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน หลักการของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนผังงานแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ได้แก่ ค่าคงที่ ตัวแปรและขอบเขตของตัวแปร ประเภทของข้อมูล โอเปอเรเตอร์ นิพจน์ทางคณิตศาสตร์และนิพจน์ทางตรรกการควบคุมการไหลของโปรแกรมและโปรแกรมย่อย ไลบราลีมาตรฐานของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของข้อมูล การสร้างไฟล์ และตัวชี้ตำแหน่งไฟล์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า