วิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

Eng-lean

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งสร้างองค์ความรู้ภายใต้ 3M ได้แก่ Manufacturing / Management / Mechatronics ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้พร้อมทักษะวิชาชีพที่สำคัญ ได้แก่
1. มีความเข้าใจศาสตร์พื้นฐานด้านวิศวกรรมการผลิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นวิศวกร เริ่มต้นตั้งแต่ การออกแบบ การผลิต จนถึงการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามข้อกำหนด
2. มีความรอบรู้และสามารถบูรณาระบบการผลิตที่มีความเชื่อมโยงด้วยเทคนิคการลดความสูญเสียแบบลีน การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตและหุ่นยนต์เพื่อให้เกิดสายการผลิตแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

โอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

โอกาสในการประกอบอาชีพ
1 วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (SI Engineer)
2 วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Engineer)
3 เจ้าของกิจการด้านนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ (New Enterprise)