วิศวกรรมดิจิทัล

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาสถาบันฯ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ชำนาญทางวิศวกรรมดิจิทัล มีความรู้ในการออกแบบ การ
สร้าง การติดตั้ง และการออกแบบการควบรวมระบบเพื่อการประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทางคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม เพื่อสร้างและบูรณาการองค์ความรู้
ด้านวิศวรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติและระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things)
ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในวิสาหกิจ ครอบคลุมตั้งแต่ Intelligent Software, Intelligent Embedded Systems
และ Intelligent System Integration ที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนี้ยังต้องสามารถ
ประดิษฐ์นวัตกรรมดิจิทัล และมีมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและโมเดลทางธุรกิจรูปแบบใหม่ เป็นผู้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคม

รายนามอาจารย์ผู้สอน
1. ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม ประธานหลักสูตร
2. Mr.Ahmad Ali Nazeri
3. ดร.อุดร จันทร
4. ผศ.ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์
5. ดร. ธีรพล ศิลาวรรณ์
6. รศ.ดร. ชุมพล อันตรเสน
7. ดร. อาทิตย์ ธรรมตระการ
8. ดร. กันติชา กิตติพีรชล
9. ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์
10. ดร. วัชรินทร์ หนูทอง
11. รศ.ดร.ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส
12. ดร. สวรรยา สุวรรณวงศ์
13. ดร.กรกฎ เหมสถาปัตย์
14. อ.จิรดา โกสุมบงกช

โอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

(1) วิศวกรด้านอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งและสมองกลฝังตัว
(2) วิศวกรด้านแอพพลิเคชั่นสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจอัจฉริยะ
(3) วิศวกรด้านโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ สำหรับวิสาหกิจไทยและต่างชาติ เช่น Metamedia, CT Asia, และ iApp
(4) วิศวกรผู้บูรณาการระบบ (System Integrator : SI)
(5) ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล ด้านการวางแผน และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(6) อาจารย์และนักวิจัยด้านวิศวกรรมทางการคำนวณเชิงปัญญาประดิษฐ์