กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า