เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน

หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ทบทวนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินโครงการ การวิเคราะห์ทางเลือกผูกพันหลายทางเลือก การเสื่อมราคาและการวิเคราะห์หลังการหักภาษี การดำเนินโครงการและการบริหารจัดการโครงการ กรณีศึกษาและตัวอย่างแผนการลงทุนต่างๆ หลักการบัญชีและการเงิน

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า