การจัดการผลิตแบบญี่ปุ่น

ทฤษฏีและประเด็นสำคัญในระบบบริหารการผลิตแบบญี่ปุ่น เช่น TQC, TPM, TPS, QCC, TRIZ, ไคเซ็น เป็นต้น รวมถึงแบบตะวันตก เช่น ISO โดยเรียนรู้การวิเคราะห์กระบวนการผลิต วิเคราะห์การทำงาน วิเคราะห์เวลาในการทำงาน วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วิเคราะห์ทางการตลาด วิเคราะห์การทำงานของตนและเครื่องมือต่างๆ และเรียนรู้กระบวนการวินิจฉัยและการพัฒนาองค์การเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า