ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม

ระเบียบวิธีการวิจัย การกำหนดโจทย์ปัญหาของงานวิจัยและกรอบทฤษฎี การทบทวนเอกสารการวิจัย การออกแบบการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนบทความวิจัยและรายงานทางเทคนิค จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนักวิจัยและวิศวกร การสัมมนาด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรม หัวข้อวิจัยพิเศษตามความสนใจ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า