คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมขั้นสูง

ภาพรวมของสมการอนุพันธ์สามัญ การแปลงลาปลาซ สมการอนุพันธ์ย่อย สมการคลื่น สมการความร้อน ตัวดำเนินการรูปแบบของลาปลาซในพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม พีชคณิตเชิงเส้น การคำนวณเชิงตัวเลขทั่วไป และการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับสมการอนุพันธ์สามัญและสมการอนุพันธ์ย่อย แนวคิดพื้นฐานของวิธีผลต่างสืบเนื่อง วิธีไฟไนท์วอลุม และวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ สถิติสำหรับอุตสาหกรรมและการวิจัย

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า