ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5

เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางระดับกลาง เรียนโครงสร้างประโยคและคำศัพท์ประมาณ 900 -1,000 คำ ฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นจนสามารถสื่อสารในระดับสูงได้ สามารถฟังข่าวสารจากสื่อต่างๆ ได้ สามารถเขียนรายงานเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ดีได้ เรียนรู้ตัวอักษรคันจิได้ถึง 1,000 ตัว โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใช้สื่อการสอนหลากหลายประเภท รวมทั้งการใช้เทคนิคการสอนประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย มีการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียน ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลความสามารถเป็นระยะๆ ตลอดระยะของการเรียนในรายวิชา เมื่อผู้เรียนจบการเรียนระดับนี้แล้ว ควรสอบผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นได้ถึงระดับ N3

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า