ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4

เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางระดับต้น เรียนโครงสร้างประโยค คำศัพท์ต่างๆ ประมาณ 1,000 – 1,200 คำ ฝึกหัดการสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ฝึกและพัฒนาการทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟังภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อน สามารถทำการสื่อสารด้วยการสนทนาและอ่าน เขียนได้อย่างดี โดยรู้คันจิประมาณ 500 ตัว มีการเรียนรู้โดยการใช้สื่อที่ทันสมัย การใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายชนิดประเภท มีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดจนมีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเป็นระยะๆ เพื่อพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพด้านภาษา เมื่อจบการเรียนแล้วผู้เรียนควรมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นสอบผ่านระดับ N4

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า