ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3

เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นระดับสูง เรียนโครงสร้างประโยคคำศัพท์ต่างๆ ประมาณ 800 คำ ฝึกหัดการสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ฝึกและพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน เขียน พูด ฟังภาษาญี่ปุ่นให้อยู่ในระดับที่ซับซ้อน สามารถทำการสื่อสารด้วยการสนทนาและอ่าน เขียนได้อย่างดี เรียนรู้คันจิได้ถึง 350 - 400 ตัว โดยใช้การเรียนรู้ด้วยสื่อที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ และเทคนิคการสอนหลายชนิดประเภท รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มีการสร้างแรงจูงใจ ในการเรียน มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการสอบวัดระดับความสามารถเป็นระยะตลอดการเรียนในภาคเรียน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N4

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า