ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2

เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นระดับกลาง เรียนโครงสร้างประโยค คำศัพท์ต่างๆ ประมาณ 500 คำ ฝึกหัดสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ฝึกและพัฒนาทักษะในการอ่าน พูด ฟัง และเขียนภาษาญี่ปุ่น ให้อยู่ในระดับที่สามารถนำเสนอและเขียนเรื่องราวต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ดี ฝึกการเขียนตัวอักษรคันจิให้รู้ถึง 200 ตัว โดยการฝึกการเขียนที่เข้มข้น ผู้เรียนเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสื่อการสอนและเทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการทดสอบเป็นระยะตลอดภาคเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านให้สูงขึ้น เมื่อปลายภาคเรียน ผู้เรียนควรมีความสามารถผ่านการสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ได้

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า