ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1

เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เรียนโครงสร้างประโยค คำศัพท์ต่างๆ ประมาณ 200 คำ เรียนและฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นอย่างเข้มข้น เรียนตัวอักษรฮิระงะนะ และคะตะคะนะ เรียนตัวคันจิให้รู้ 100 ตัว ฝึกทักษะในการอ่าน เขียน ตัวอักษรญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น พัฒนาทักษะในด้านการอ่าน พูด ฟัง และเขียนให้อยู่ในระดับใช้การได้ดี โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ ทั้งในและนอกชั้นเรียน มีการสร้างแรงจูงใจให้อยากเรียน รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ การใช้สื่อรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย และมีการทดสอบความสามารถเป็นระยะๆ ในทักษะทั้ง 4 ด้าน และพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้น มีการเตรียมความพร้อมที่จะสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N5

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า