ภาษาอังกฤษขั้นสูง

พัฒนายกระดับทักษะความสามารถของผู้เรียนในด้านการอ่าน พูด ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับขั้นสูงใช้การได้ในระดับดี โดยมีการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนและเทคนิควิธีการสอนหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และมีการสอบวัดระดับความสามารถของผู้เรียนในทักษะทั้ง 4 ด้านควบคู่ไปด้วยพร้อมการพัฒนาให้สูงขึ้นเป็นลำดับ โดยวางเป้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้อยู่ในระดับมาตรฐานสามารถผ่านการสอบวัดของแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ยอมรับได้

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า