ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

พัฒนายกระดับทักษะความสามารถทางการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้อยู่ในระดับก้าวหน้า (Advanced) โดยมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการพูดและฟังเรื่องราวที่ยากและซับซ้อนได้ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ตลอดจนนำเสนอผลงานได้ดี มีความสามารถในการอ่าน และเขียนเอกสารที่มีความซับซ้อนได้โดยการเรียนรู้จากสื่อการสอนที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ และใช้วิธีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ทั้งในการเรียนในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียน และมีการประเมินผลความสามารถในทักษะทั้ง 4 ด้าน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวสอบ TOEIC และมีการปรับคุณภาพของผู้เรียนตามผลการทดสอบอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาในภาคเรียน เมื่อจบการเรียนผู้เรียนควรสอบวัด TOEIC ได้สูงกว่า 600 คะแนน

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า