ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

พัฒนายกระดับทักษะความสามารถทางการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้อยู่ในระดับขั้นสูง โดยมีความสามารถในการพูด และฟังเรื่องราวต่างๆ ที่มีระดับยากขึ้น มีความสามารถในการอ่าน และเขียนเรื่องราวต่างๆ ที่มีระดับซับซ้อน โดยการเรียนรู้จากสื่อการสอนที่มีความทันสมัยหลากหลายชนิด และจากเทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนเพื่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย มีการเตรียมตัวสอบวัด TOEIC และมีการประเมินวัดระดับความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะ ทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียนตลอดเวลาของการเรียนในภาคเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนแล้วผู้เรียนควรผ่านการสอบ TOEIC ได้สูงกว่า 500 คะแนนขึ้นไป

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า