ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

พัฒนายกระดับทักษะความสามารถทางการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อให้มีความสามารถในการพูด สื่อสารเรื่องต่าง ๆ อ่านและเขียนเรื่องราวต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ศึกษาและเรียนรู้จากสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบและจากวิธีการสอนหลายชนิด ประเภท ทั้งในรูปแบบของการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน มีการเตรียมตัวเพื่อสอบวัด TOEIC ให้ได้คะแนน 400-500 คะแนน และมีการประเมินวัดระดับความสามารถของผู้เรียนและพัฒนาขึ้นเป็นระยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียนตลอดระยะเวลาของการเรียนในภาคเรียน

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า