เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ผลกระทบของดอกเบี้ย และระยะเวลาต่อจำนวนเงิน แผนภูมิกระแสเงิน เครื่องมือการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ เช่น มูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน ระยะเวลาคุ้มทุน อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทน ความไวต่อความเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า