คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น ปัญหาค่าขอบเขต การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ระบบสมการเชิงเส้นทั่วไป เมตริกซ์ และระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ฝึกใช้โปรแกรมช่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า