กรรมวิธีการผลิต

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้นรูปชิ้นงาน การใช้เครื่องจักรตัดขึ้นรูปชิ้นงาน และเทคโนโลยีงานเชื่อม กระบวนการผลิตด้วยเซรามิคและโพลิเมอร์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือตัดโลหะ ลักษณะของเครื่องมือตัดโลหะ ของเหลวสำหรับการตัดโลหะ ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทำงาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต หลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า