ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

การทดลองพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์วัสดุ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า