ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีที่ได้เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า