วิศวกรรมไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากำลัง วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง วงจรออพแอมป์ อุปกรณ์และวงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไอซี เครื่องมือวัดไฟฟ้า ระบบควบคุม เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า