วัสดุวิศวกรรม

วัสดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยาง แอสฟัลต์ ไม้ และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและการแปลผลการทดสอบและความหมายของสมบัติต่างๆ การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่สัมพันธ์กับสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุวิศวกรรมรวมถึงวัสดุนาโน (Nano Materials)

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า