การปฏิบัติพื้นฐานวิศวกรรม

การใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องตัด เครื่องเจาะ เครื่องไส เครื่องเลื่อย เครื่องเจียระไนราบ และเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์ นาฬิกาวัด วิธีการเชื่อม เทคนิคของการเชื่อม รวมถึงความปลอดภัยในโรงงาน เป็นต้น

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า