แคลคูลัส 2

ลำดับ และอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์ และการประมาณค่าเวกเตอร์ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์หนึ่งตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร บทนำสู่สมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า